خانه / فرم آزمون با پیشرفت خودکار

فرم آزمون با پیشرفت خودکار

در این فرم، سیستم پیشرفت خودکار پس از هر پاسخ و زبانه پیشرفت و تایمر زمان به کار رفته است.

در حال بارگیری